کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is آگنیا بارتو  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آگنیا بارتو, بازیچه‏ها, شعری چند برای کودکان. پروگرس, مسكو, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
آگنیا بارتو, چنین بچه ای هم هست. پروگرس, بی ج, ص [١٤] ص, نوشته شده.
۱۳۵۸
آگنیا بارتو, ماشنکا. پروگرس, مسکو, ص ١٤ص, ۱۳۵۸.