کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان کارآگاهی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
بازوی بریده شده. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزد با دینامیت. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزد ملیونها. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دزدان مزور. حسين برياني شبستري, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, دسته سی نفری دزدان. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پینکرتون, عصیان در کشتی. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پینکرتون, عنکبوت سرخ. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, مجسمه خونین. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
آلن پنکرتون, نقشه دزدى شده. حسين بريانی شبستری، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۶ ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. امیرکبیر، کتابهای طلائى, تهران, ص ٣٦ص, ۱۳۵۴.
جعفر ابراهیمی (شاهد), ه‍ی‍ولای‌ م‍رگ‌. غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌, تهران, ص ۸۰ص‌, ۱۳۵۴.
۱۳۳۹
اریش کستنر, امیل و کارآگاهان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٠٧ص, ۱۳۳۹.
۱۳۱۴
ابوتراب شایگان, دسته دزدان. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۷ ص, ۱۳۱۴.
آلن پنکرتون, عفریته دوچرخه‏سوار. حسين برياني شبستري، مطبعه سپهر, طهران, ص ۱۷ ص, ۱۳۱۴.