زیورافزار

زیورافزار

در این دسته انواع زیور های کودکان ، آنچه به آن ها برای رفع چشم زخم  آویز می شده است و نظر قربانی ها قرار گرفته اند.

در دسته «زیورافزار» ۴۹ سند موجود است.