عروسک

عروسک

در این دسته عروسک هایی که در ایران تولید شده یا در خارج از ایران ساخته شده اما به وسیله مسافران یا وارد کنندگان به ایران وارد  و به دست کودکان ایرانی رسیده است شناسانده شده اند.

در دسته «عروسک» ۲۲۰ سند موجود است.