یک بحث علمی درباره اصل یادگیری

عنوانیک بحث علمی درباره اصل یادگیری
گونهمقاله
نویسندگانتسلیمی, کبری
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۲

شماره

دوره۳۱ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۴-۵۹
موضوعکبری تسلیمی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دقت و قصد آموختن حدود یک دانش آموز را مشخص می‌کند دقت به ۳ قسمت تقسیم می‌شود ۱ ـ دقت زودگذر ۲ ـ دقت با اراده ۳ ـ دقت که معلم با تدبیر مخصوص برای جلب توجه شاگردان به کار می‌برد می توان در امر آموزش این دقت را اصل مهم دانست . در ادامه به بحث و تحصیل این مسئله پرداخته ودر آخر به این نتیجه می‌رسد وسیله جلب دقت دانش‌آموزان برانگیختن میل و رغبت ایشان به موضوع درس است .