کودک و گهواره

کودک و گهواره
عنوانکودک و گهواره
گونهعکس
شماره دسترسی۱۰۶ع
عکاسمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۳- ۱۳۷۹

سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱۳۱۴

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۱۱*۷ س.م.
موضوععکس, گهواره, مهرانگیز منوچهریان, نوزادان
منابع

منوچهریان، مهرانگیز. محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی. تهران: دانشسرای دختران، ۱۳۱۵. ص ۱۹

متن کامل

کودکی که بنا بر سنت با بند به گهواره بسته شده است