کودک در آرامگاه سعدی

عنوانکودک در آرامگاه سعدی
گونهعکس
شماره دسترسی۱۱۲ ع
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاسباب بازی ها, پسران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
کودک در آرامگاه سعدی