کودکستان: پرورش کودکان در کودکستانها

عنوانکودکستان: پرورش کودکان در کودکستانها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۱۹
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۱۹

شماره

دوره ۱۰ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۵-۷۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شامل مباحث برنامة کودکستان و طرز اجرای آن، ساختمان و میز و صندلی کودکستانها . فضایی که باغچة اطفال باید داشته باشد : فضای کودکستان، ساختمان کودکستان، بازی‌های کودکان و تهیة بازیچه‌ها، بازی و بازیچه‌های اطفال .jordan release date | Nike Running