کودکان در حال سرسره بازی در کودکستان دولتی شماره یک

کودکان در حال سرسره بازی در کودکستان دولتی شماره یک
عنوانکودکان در حال سرسره بازی در کودکستان دولتی شماره یک
گونهعکس
شماره دسترسی۴-۱۰۶ ع
عکاسمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۳-۱۳۷۹

سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱۳۱۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کودکستان دولتی, كودكستان دولتي شماره يك, مهرانگیز منوچهریان
منابع

منوچهریان، مهرانگیز. محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی. تهران: دانشسرای دختران، ۱۳۱۵.

متن کامل