کودکان در حال سرسره بازی در کودکستان دولتی شماره یک

عنوانکودکان در حال سرسره بازی در کودکستان دولتی شماره یک
گونهعکس
شماره دسترسی۴-۱۰۶ ع
عکاسمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۳-۱۳۷۹

سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱۳۱۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, کودکستان دولتی, كودكستان دولتي شماره يك, مهرانگیز منوچهریان
منابع

منوچهریان، مهرانگیز. محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی. تهران: دانشسرای دختران، ۱۳۱۵.

متن کامل
کودکان در حال سرسره بازی در کودکستان دولتی شماره یک