کمک به بینوایان

عنوانکمک به بینوایان
گونهمقاله
ناشرحلاج
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۲۱

شماره

س۳ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعبنگاه حمايت مادران و نوزادان, حلاج (روزنامه), مقاله
متن کامل

خبر اختصاص پنج دینار از محل فروش روزنامه ی حلاج به بنگاه حمایت مادران و بینوایان.