کلاس های دانش آموزان استثنایی

عنوانکلاس های دانش آموزان استثنایی
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰
موضوعآموزش و پرورش کودکان استثنایی, آیندگان, مقاله
متن کامل

خبر آغاز فعالیت کلاس های ویژه ی دانش آموزان استثنایی در مدرسه های عادی در تهران