کتاب خوب - معلم خوب

عنوانکتاب خوب - معلم خوب
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۶ (اسفند ۱۳۲۸): ۱-۷؛ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۵-۴۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله میزان فهم و درک مردم از فرهنگ و آموزش را بیان می‌کند که به نسبت سالیان گذشته تاحد زیادی پیشرفت حاصل شده و اهمیت کتاب و معلم خوب را در امر تربیت بیان می‌کند که برای بهبود هریک توضیحاتی ارائه می‌شود .affiliate link trace | Air Jordan