چه عواملی فعالیت مربی و معلم را خنثی می کند

عنوانچه عواملی فعالیت مربی و معلم را خنثی می کند
گونهمقاله
نویسندگانمرتضوی برازجانی, اسماعیل
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱-۲۷
موضوعاسماعیل مرتضوی برازجانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

یکی از مسائل مهم در تعلیم وتربیت برداشتن موانعی است که بر سر این راه قرار دارد و وظایفی که یک معلم باید داشته باشد و امکاناتی که باید در اختیار داشته باشد چون وسایل کار محل مناسب و نیز ذکر عواملی که فعالیت‌های معلم را خنثی می‌کند چون عواملی که از طرف دانش‌آموز برمی‌خیزد ، بی‌میلی شاگرد . نیز عوامل ناهماهنگی خانواده ومدرسه و چگونگی خنثی کردن فعالیت‌های معلم از طرف خانه نیز عامل اجتماع وشرح کامل این موضوع .affiliate link trace | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov