پیشرفت های فرهنگی در افغانستان

عنوانپیشرفت های فرهنگی در افغانستان
گونهمقاله
نویسندگانمعلم, عباسعلی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۶۰
موضوععباسعلی معلم, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

معرفی دوره های آموشی در افغانستان که از ابتدایی تا آموزش عالی به چهار دوره تقسیم می شود و معرفی کوتاه هر دوره.buy footwear | Releases Nike Shoes