پروین دولت آبادی با دختران پرورشگاه

پروین دولت آبادی با دختران پرورشگاه
عنوانپروین دولت آبادی با دختران پرورشگاه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپرورشگاه, پروین دولت آبادی, دختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل