پایه گذاران اصول تربیت نوین: هربارت و افکار تربیتی او

عنوانپایه گذاران اصول تربیت نوین: هربارت و افکار تربیتی او
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

آذر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۱-۶۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا شمه‌ای از دوران کودکی و بزرگسالی هربارت نوشته شده است که کودکی بسیار باهوش بوده و در قسمتی از آن اشاره به این دارد که هربارت برای آموزش و پرورش هدف قائل بود و می‌گفت هدف تربیت فضیلت است و اصطلاح فضیلت تعبیری است از قصد و غایت تربیت .