ویژگیهای مدرسه فردا

عنوانویژگیهای مدرسه فردا
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۵

شماره

دوره۴۶ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸۵-۱۸۹
موضوعشعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به نقش مدرسه در تاریخ آموزش وپرورش اشاره کرده و چگونگی ایفای این نقش را شرح داده است دراین مقاله نقش مدرسه را به دو صورت نقش ایستا و نقش پویا عنوان کرده و ویژگی های هریک از این نقش ها را به تربیت ذکر کرده است.latest jordans | Nike Air Max 270