همکاری خانه و مدرسه در آمریکا

عنوانهمکاری خانه و مدرسه در آمریکا
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

از همکاری که میان دبیران و والدین وجود دارد صحبت می‌شود که در بعضی از ساعات معین معلمین و والدین با یکدیگر ملاقات می‌کنند بعضی از دبیران با والدین شاگردان مرتباً تماس تلفنی دارد و به والدین تعلیمات لازم داده می‌شود .latest Running | Air Jordan Release Dates 2020