هزار دستان ویژه کودکان

عنوانهزار دستان ویژه کودکان
گونهنشریه
پدیدآورندگانطاهرى, رضا
متن کامل

این نشریه، پیوست روزنامه‌ی شهباز بود و برپایه‌ی نخستین و تنها شماره‌ی این نشریه که در دست است، بیشتر شعر و افسانه برای کودکان و نوجوانان داشت...