هدف انشاء

عنوانهدف انشاء
گونهمقاله
نویسندگانبیژن, اسدالله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

تیر ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۲
موضوعبیژن، اسدالله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

هدف از یادگیری و نوشتن انشاء، اهمیت و اثرات مثبت آن مطالبی نوشته شده استNike Sneakers Store | Nike Air Max 270