هدفهای کلی آموزش و پرورش

عنوانهدفهای کلی آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانآراسته, رضا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰۳-۸۰۵
موضوعرضا آراسته, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

نویسنده معتقد است برخلاف سنت گذشته که مواد درسی اصل شمرده می‌شدند باید کودک را مرکز تعلیم و تربیت قرار داد بنابراین ، با حفظ شخصیت کودک باید هرکودک را راهنمایی کرد تا ارتباط خود را در جهان بداند این مسئله می‌تواند هدف عالی آموزش وپرورش علمی باشد واساس آن را بر سه ارتباط کلی باید گذاشت یعنی : دریافتن ارتباط بین خود و دیگران ، دریافتن ارتباط بین خود و جهان و دریافتن ارتباط بین خود و خداوندbridge media | Nike