نمایش عقاب و روباه

عنواننمایش عقاب و روباه
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱۳۵۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععقاب و روباه (نمایش ), عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

نویسنده بیژن مفید. کارگردان اردلان مفید. اجرا در باغ فردوسbridgemedia | Nike Shoes

نمایش عقاب و روباه