نمایش عروسکی

عنواننمایش عروسکی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

نمايش

منابع

تاريخ ادبيات کودکان ايران. ج ٤. ص ۵۸۱-۵۸۲

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

بازی و پیوند عاطفی کودکان با عروسک ‌ها و نیز آیین ‌ها و آداب اسطوره‌ای و جادویی، که صورتک ‌ها و پیکرک‌ ها در همه آن‌ها نقش دارند،‌ مهمترین خاستگاه‌های نمایش عروسکی به شمار می‌آیند. هزاران سال از پدید آمدن عروسک‌ های نمایشی می‌گذرد. در خاور زمین،‌ شیوه‌های گوناگون نمایش عروسکی همچون سنت‌های دیرپای فرهنگی، سده‌های درازی نسل به نسل گشته تا به روزگار ما رسیده است. بخش بسیار بزرگی از ادبیات نمایشی کودکان ایران را باید در نمایش‌های عروسکی سایه بازی و خیمه شب بازی جست وجو کرد که هر دو عناصر داستانی نیرومندی دارند. برخی از ترانه ‌های کودکان از مایه‌های نمایش عروسکی برخوردارند و گمان می رود پایه روایی نمایش‌ های عروسکی بود‌ه‌اند.