نمایشنامه جانوری - تمثیلی

عنواننمایشنامه جانوری - تمثیلی
گونهگنج واژه - تزاروس
متن کامل