نقد توصیفی

عنواننقد توصیفی
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

نقد ادبی

ا. و.

نقد تحلیلی نقد جامعه شناسانه

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۱۰۱

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

بررسی‌های توصیفی، که گزارشی از دانستنی ‌های واقعی درباره‌ی داستان و تصویرهای آن به دست می‌دهد.