نقدی بر نمایشگاه نقاشی تماشا برای کودکان و نوجوانان: دنیای زیبایی که در غفلتها شکل گرفته

عنواننقدی بر نمایشگاه نقاشی تماشا برای کودکان و نوجوانان: دنیای زیبایی که در غفلتها شکل گرفته
گونهمقاله
نویسندگانکاوه,
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۵۲

شماره

س۳ ش۱۳۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, تماشا (نشریه), کاوه, مقاله, نقاشی کودکان, نمایشگاه نقاشی مجله تماشا برای کودکان و نوجوانان (دومین: ۱۳۵۲: تهران)
متن کامل

بررسی و نقد نمایشگاه نقاشی تماشا که محدود به طبقه خاصی نبوده و تمام بچه ها در آن شرکت داشتند.