نقالی و پرده خوانی

نقالی و پرده خوانی
عنواننقالی و پرده خوانی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپرده خوانی, عکس, نقال و نقالی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل