نقاشی که برای بچه ها نقاشی می کند

عنواننقاشی که برای بچه ها نقاشی می کند
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۱

شماره

س۲ ش۵۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)، نقاشی (رنگی)

موضوعپولادی، محمد, تماشا, مقاله
متن کامل

معرفی کوتاه محمد پولادی، و فعالیت هایی که برای کودکان انجام داده است.jordan Sneakers | Shop: Nike