مهمترین کار آموزشگاه وسائل اجرای برنامه تحصیلات

عنوانمهمترین کار آموزشگاه وسائل اجرای برنامه تحصیلات
گونهمقاله
نویسندگانتقوی, تقی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

فروردین تا خرداد ۱۳۲۲

شماره

دوره۱۳ ش۱-۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۵-۸۹
موضوعتقوی، تقی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

از مهمترین مواردی که باید در آموزشگاه وجود داشته باشد کتاب و کتابخانه، آزمایشگاه، نقشه برای تدریس تاریخ ، جغرافی و علوم طبیعی است.best shoes | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces