منظومه حماسی - تاریخی

عنوانمنظومه حماسی - تاریخی
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

منظومه ها

ع. ا.

منظومه حماسی

ا. و.

افسانه حماسی فانتزی حماسی منظومه حماسی اساطیری منظومه حماسی دینی

منابع

(فرهنگنامه ادبی فارسی، ص ۱۲۸۰)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

این منظومه ها ریشه های تاریخی دارند، همه فتحنامه های منظوم در همین گروه قرار می گیرند.