مطالعات و نظریات درباره آموزش و پرورش در آمریکا

عنوانمطالعات و نظریات درباره آموزش و پرورش در آمریکا
گونهمقاله
نویسندگانکشاورز, کیخسرو
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۱ (فروردین ۱۳۳۶): ۳۲-۳۷؛ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۵
موضوعکیخسرو کشاورز, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله به بررسی کیفیت آموزش وپرورش مواد اجباری و اختیاری هدایت دانش‌آموزان اشکال کار دانشجویان ایرانی بازرسی فنی دبیرستان‌ها وضع معلمین ، دانش‌اموزان ، امتحانات و محاسن نبودن امتحان ، خودکاری دانش‌آموزان پرداخته است .latest Running Sneakers | New Balance 991 Footwear