مدارس روستایی و دانشسراهای کشاورزی

عنوانمدارس روستایی و دانشسراهای کشاورزی
گونهمقاله
نویسندگانعدل, احمد حسین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره ۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۷۷-۷۸۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاحمد حسین عدل, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

پس از سال ها که تغییر لزوم برنامه‌های تعلیماتی احساس می‌شد و مقایسه با برنامه‌های فرانسه و انگلوساکسون مشاهده شد که تعلیمات ما بیشتر جنبه نظری دارد و جوانان را برای رویارویی در زندگی آماده نمی‌کند تأمین دانشسراهای کشاورزی و در قدم بعد دبستان‌های روستایی به کودکان و جوانان امکان یادگیری فنی و راهکارهای کشاورزی را فراهم می‌کند و همچنین توجه به کشاورزی و عمران روستاها نیز فراگیر می‌شود آمار این دانشسراها در پایان مطالب آمده است .