محصلین بختیاری در تهران

محصلین بختیاری در تهران
عنوانمحصلین بختیاری در تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۲۸۹
تاریخ نشر

۱۳۲۸ق= (۱۲۸۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دانش آموزان, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل