مجموعه معارف

عنوانمجموعه معارف
گونهنشریه
پدیدآورندگانبهجت دزفولی, محمد علی, همدانی, محمد, طباطبائی, جلال الدین
ناشرموسسه جامعه معارف
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۰۵
تاریخ نشر

١٣٠٥(دوره پنجم)

زبان انتشارفارسی
اندازه٥/١٩*٧/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: شیخ محمد علی بهجت دزفولی؛ سردبیر: محمد همدانی، جلال الدین طباطبائی

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشاردو بار در هفته
بخش کودکان

برای نوآموزان

موضوعجلال الدین طباطبائی, شیخ محمد علی بهجت دزفولی, مجموعه معارف, محمد همدانی, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣١٦ق:ش: ٦-٧ ؛ ١٣١٧ ق :ش:١٥ ،٢٦ ،٣١ ،٣٣ ؛١٣١٨ق: ش:٥٠ -٥١ ،٥٤ ،٧١ ؛١٣٢٤ق :ش:٩
دانشگاه تهران :س١ ؛ش،١-١٤، ١٦، ١٧، ٢١، ٦٠
كتابخانه ملی :دوره دوم ،ش٥ ؛س٣. مجلس ٢:ش،١-١١ ،١٥-٢٢ ،٢٤-٣٢ ،٣٥-٣٩، ٤١- ٤٥- ٤٧- ٤٩، ٥١-٥٩ . توضیح دوره دوم :١٣ ش

بهاء

٥ شاهی

متن کامل

مجله‌ی معارف به مدیر مسئولی شیخ محمدعلی بهجت دزفولی که از فروردین ۱۳۰۵ دوره ی پنجم انتشار خود را آغاز کرد و تا سال ۱۳۰۹ ادامه یافت، از نخستین نشریه های آموزشی بود که داستان ها یا مقاله هایی ویژه ی کودکان و نوجوانان با عنوان "برای نوآموزان" منتشر می کرد. محمد علی بهجت، نامدار به بهروز خاوری که در سال ۱۲۸۵ش. با یاری گروهی از فرهنگ دوستان "مؤسسه جامعه معارف" را بنیاد نهاد، انتشار مجله معارف را آغاز کرد، از فرهنگیانی بود که به موضوع پرورش کودکان به ویژه در دوره‌ی خردسالی بسیار اهمیت می داد...short url link | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News