لوح های گلی مشق

لوح های گلی مشق
عنوانلوح های گلی مشق
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

رنگی

موضوععکس, لوح های مشق
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

این لوح خط یک استاد برای سرمشق به نوآموز است تا او بازنویسی کند