قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۹

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۹
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل پنجم - موارد متفرقه
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

آیین نامه های مذکور در این قانون را وزارت دادگستری تهیه و به موقع اجرا خواهد گذاشت .