قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۹

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۹
گونهحقوق کودک
متن کامل

آیین نامه های مذکور در این قانون را وزارت دادگستری تهیه و به موقع اجرا خواهد گذاشت .