قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۶

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۶
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مواردی که رفتار و اخلاق طفل موجب فساد اخلاق اطفال دیگر می شود طفل مزبور به دستور دادگاه اطفال به قسمت زندان انتقال خواهد یافت و پس از اصلاح اخلاف و رفتارش دادگاه مجددا دستور انتقال او را به قسمت اصلاح و تربیت برای بقیه مدت خواهد داد.