قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۵

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

قاضی اطفال لااقل هر سه ماه یک مرتبه شخصا از کانون اصلاح و تربیت بازدید و نسبت به امور و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنها رسیدگی خواهد کرد.