قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۱

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۱
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - تصميمات
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

دادگاه اطفال برحسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنها از طرف کانون اصلاح و تربیت می رسد می‌تواند در تصمیمات قطعی سابق یک بار تجدید نظر نماید به این طریق که مدتهای مذکور را یک ربع تخفیف دهد و در مورد تصمیمات دایر به اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت می تواند تصمیم مزبور را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به سرپرست قانونی او تبدیل نماید و رای دادگاه اطفال در این باب قطعی است .