قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۷

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - تصميمات
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۲ سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
۱ - تسلیم با اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
۲ - اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تادیب و تربیت برای
مدت از یک ماه تا ۶ ماه (در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد و یا الزام او به تادیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد).