قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۳

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم - آيين دادرسي
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در صورتی که یک یا چند طفل به شرکت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده یا در ارتکاب جرم معاونت کرده باشند فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد.