قانون مدنی - ماده ۱۲۰۱

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۲۰۱
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب نهم - در خانواده: فصل اول - درالزان به انفاق
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هرگاه یکنفر هم درخط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشدکه از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویا تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید ماد رو اولاد متساویا بدهند.

دسته و برچسب: