قانون مدنی - ماده ۱۱۹۴

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۹۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب سوم - در ولايت قهري پدر و جد پدري
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود.

دسته و برچسب: