قانون مدنی - ماده ۱۱۶۴

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۶۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب اول - در نسب
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

احکام مواد قبل درمورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

دسته و برچسب: