قانون مدنی - ماده ۱۰۴۶

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۰۴۶
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب سوم - در موانع نكاح
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱و ۱۳مهرماه و ۸ آبان ۱۳۱۴

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

قرابت رضاعی ازحیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه -
اولا - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا - شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه دربین غذای دیگر یا شیرزن دیگر را بخورد.
رابعا - شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا - مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهرآن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشدکه هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگرشیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

دسته و برچسب: