قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف ) و (ب ) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی - ماده ۱

عنوانقانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف ) و (ب ) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی - ماده ۱
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

۰۲/۰۲/۱۳۴۴

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وجوه صندوق (ب ) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی پس از تامین کسری اعتبارات صندوق (الف ) اداره مزبور طبق بودجه ای که هر سال از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد به ترتیب به مصارف
زیر خواهد رسید:
...
۵ - تامین هزینه های لازم برای اجرا قانون اطفال بزهکار و تاسیس دادگاه بخش در خارج از مقر دادگاه شهرستان .

دسته و برچسب: