قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی - ماده ۹

عنوانقانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی - ماده ۹
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

۰۶/۰۵/۱۳۲۲

موضوعحقوق کودک, قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

برای تربیت و تهیه آموزگاران به عده کافی از سال تحصیلی ۱۳۲۲ وزارت فرهنگ مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد.
الف - در سال اول دانش سراهای مقدماتی لااقل یک ثلث بیشتر از سالهای پیش دانش آموز واجد شرایط به پذیرد و در صورت لزوم کلاسها را متعدد کند.
ب - در شهرهایی که فعلا دانش سرا نیست در صورت لزوم به تاسیس آن مبادرت نماید.
ج - در دانش سراها یا دبیرستانها یا دبستانها کلاسی به نام کلاس کمک آموزگاری تاسیس کند که شرط ورود به آن داشتن گواهینامه تحصیلات شش ساله ابتدایی و دوره اش یک یا دو سال باشد آموزگارانی که لااقل پنج سال تدریس
متوالی یا ده سال تدریس متناوب داشته باشند می توانند بدون شرط مذکور در این کلاس ها پذیرفته شوند یک یا دو سالی که برای دوره کلاسها معین گردیده جزو سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.