قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - ماده ۷

عنوانقانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - ماده ۷
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۳۰/۴/۱۳۵۳

موضوعحقوق کودک, قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از تحصیلات مجانی استفاده کنند مکلفند معادل دو برابر مدتی که از تحصیل مجانی استفاده کرده اند در صورت نیاز دولت در رشته متناسب تحصیلات خود در دستگاه های دولتی و یا به
معرفی دولت در بخش خصوصی در کشور خدمت کنند.
در صورت استنکاف از انجام تمام و یا قسمتی از خدمات مذکور باید هزینه تحصیلات مجانی را به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند.