قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - ماده ۶

عنوانقانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - ماده ۶
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۳۰/۴/۱۳۵۳

موضوعحقوق کودک, قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

تحصیلات دوره متوسط غیر حرفه ای برای کسانی که می خواهند در دستگاه های دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود مشروط بر این که این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند ضوابط مربوط به خدمت در
دستگاه های دولتی و نحوه اجرای این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.