قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - ماده ۲

عنوانقانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - ماده ۲
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۳۰/۴/۱۳۵۳

موضوعحقوق کودک, قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۶/۵/۱۳۲۲ و اصلاحی آن مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۵۰ موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر و یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال موضوع تبصره ماده ۵ قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول و دوم موضوع ماده ۲ قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.